Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Wil Begeleidingsaanbod januari 2022

1. Algemeen
•    Het Wil Konsult behandelt alle informatie van cliënten met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Zie ook onze Privacyverklaring.

2. Definities
•    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Wil Konsult (hierna te noemen: ‘HWK’) en de cliënt.
•    Onder cliënt wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan de begeleiding deelneemt en met HWK in deze zin een overeenkomst aangaat.

3. Inschrijving
•    Het contact tussen cliënt en HWK komt telefonisch, schriftelijk of in feitelijke ontmoeting tot stand.
•    Er vindt vervolgens een verkenning plaats van de begeleidingsbehoefte van de cliënt en een oriëntatie op toepasselijke begeleidingsaanbod van HWK.
•    Na afloop van het (feitelijke of telefonische) kennismakingsgesprek, biedt HWK  een passend begeleidingsaanbod. 

4. Betalingen
•    HWK brengt de kosten bij akkoord op het begeleidingsaanbod in rekening door middel van een factuur. Dit gebeurt voordat de daadwerkelijke begeleiding van start gaat. Zo nodig worden hierover aanvullende afspraken met de cliënt gemaakt.
•    Bij betaling door een derde, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
•    De prijs van de begeleiding en overige tarieven worden per jaar vastgesteld. Cliënten die in een lopend traject zitten, worden hiervan minimaal één maand van te voren op de hoogte gesteld.
•    De prijzen voor begeleiding zijn exclusief BTW 21%.
•    Betalingen dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan op IBAN NL87RABO0383782384 ten name van Het Wil Konsult onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de cliënt.

5. Annulering of wijziging van de begeleiding door de cliënt
•    Een afspraak voor begeleiding kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd.
•    Bij annulering of wijziging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak, is geen restitutie mogelijk. HWK behoudt zich het recht voor om deze kosten in rekening te brengen. Dit gebeurt altijd in overleg.

6. Annulering of wijziging begeleiding door HWK
•    Bij annulering van de afspraak door HWK worden geen kosten in rekening gebracht.
•    Het Wil Konsult is niet aansprakelijk voor directe-  of vervolgschade als gevolg van het niet doorgaan van de begeleiding.

7. Bijzondere omstandigheden
•    HWK behoudt zich het recht voor om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het locatie door maatregelen opgelegd vanuit de regering, de begeleiding te annuleren of te onderbreken. Waar mogelijk biedt HWK in dit soort bijzondere omstandigheden een volwaardig alternatief. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.

 

Algemene voorwaarden lidmaatschap leergemeenschap Het Wil Gilde januari 2022

1. Algemeen
•    Toetreden tot de leergemeenschap Het Wil Gilde zal voorafgegaan worden door deelname aan Nieuwe Luister, de entree-module tot het Gilde. 
•    
Het Wil Konsult verplicht zich tot het leveren van goed werk: de voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van de opleiders van Het Wil Konsult.
•    Tijdens de module Nieuwe Luister wordt met het eigen levensverhaal gewerkt. Dit betekent dat vertrouwelijkheid erg belangrijk is. Het Wil Konsult behandelt alle informatie van de deelnemers met de grootste zorgvuldigheid en verwacht dit ook van de deelnemers. Zie ook onze Privacyverklaring.
•    Op het meer beroepsmatige vlak beijvert Het Wil Konsult zich voor de definitie en afbakening van het professionele aanbod dat in omloop wordt gebracht door Het Wil Gilde. Het Wil-gedachtengoed, -methodologie en de hieruit ontwikkelde methodieken zijn eigendom van Het Wil Konsult. 
•    
Binnen Het Wil Gilde wordt het Wat kan ik van je leren? – principe toegepast: in het vormgeven van de leergemeenschap is ieder tezelfdertijd leerling, gezel en meester. Juist deze innerlijke beweeglijkheid maakt dat er niet gefixeerd wordt op enig rol- of functie-aspect waar het gaat om het samen leren. De net toegetreden leerling is daarbij even interessant in diens waarneming als het meer ervaren en in die zin meesterlijke gildelid.

2. Definities
•    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Wil Konsult (hierna te noemen: ‘HWK’) en deelnemer (hierna te noemen: ‘deelnemer’) vanwege het toetreden tot het Het Wil Gilde (hierna te noemen ‘leergemeenschap’).
•    Onder deelnemer wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan de leergemeenschap deelneemt en met HWK een overeenkomst aangaat.

3. Inschrijving
•    Het contact komt tot stand via één van de Gildeleden of door het sturen van een e-mail aan HWK met het verzoek tot een telefonische afspraak waarvoor men zich onder andere kan aanmelden via de website.
•    Na afloop van het telefonische kennismakingsgesprek volgt er een oriëntatiegesprek. Hierin zullen HWK en de geïnteresseerde onderzoeken hoe diens gildewens zich verhoudt tot wat Het Wil Gilde biedt en kan bieden. Tevens worden alle zakelijke componenten besproken.
•   Heeft iemand besloten tot toetreden, dan volgt een entreegesprek als bevestiging van deelname. In het entreegesprek staan we samen stil bij de essentie van de cartografische werkwijze, het gildeleren en het gildelidmaatschap. Daarnaast komen de persoonlijke en professionele doelstellingen van de deelnemer uitgebreid aan de orde. Bijbehorende informatiedocumenten inclusief de zakelijke afspraken worden meegegeven. Tevens wordt de deelnemer ingeschreven in het gilderegister.
•    
Deelnemer heeft een bedenktermijn van twee weken vanaf de datum van inschrijving. Daarna is de inschrijving definitief en zal HWK deze inschrijving per email bevestigen.
•    
Hierna vindt facturatie plaats voor zowel Nieuwe Luister als de licentie van het eerste jaar van gildelidmaatschap. De betalingen dienen binnen twee weken na de factuurdatum door deelnemer voldaan zijn op IBAN NL87RABO0383782384 ten name van Het Wil Konsult onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer.

4. Omschrijving module Nieuwe Luister
•    De totale opleidingsduur voor deze entrée-module bestaat uit vijf (5) dagen. Na afronding treden deelnemers toe tot het Het Wil Gilde.
•    
De studiebelasting bedraagt 40 contacturen in de groep. Daarnaast zijn er circa 10 uur zelfstudie, reflectie naar aanleiding van gerichte opdrachten en voorbereiding.
•    
Aan het einde van de vijf opleidingsdagen, worden de deelnemers gecertificeerd als Cartografisch Consulent en gelicenseerd voor de duur van een jaar.
•    
Om de kwaliteit te waarborgen, worden deelnemers vanaf dat moment hartelijk verwacht in de jaarcyclus van maandelijkse gildedagen 2022.
•    
Na het doorlopen van Nieuwe Luister, zal er een halve dag worden ingeruimd om gezamenlijk de praktische zaken ten aanzien van het cartografisch ambacht en de materialen die beschikbaar worden gesteld door te nemen. Tevens worden er portretfoto’s gemaakt door een professionele fotograaf voor vermelding als Cartografisch Consulent op de site van Het Wil Konsult.
•    
De prijs van de entrée in Het Wil Gilde (inclusief Nieuwe Luister en een jaar gildelidmaatschap) en overige tarieven worden per jaar vastgesteld.

5. Wachtlijst module
•    De entrée-module heeft een maximum aantal deelnemers. Als op het moment van de aanmelding de module is volgeboekt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst.
•    Mocht er een plaats vrijkomen dan wordt degene die bovenaan de wachtlijst staat als eerste door HWK benaderd.

6. Annulering nog te starten Nieuwe Luister door deelnemer
•    Annulering en afmelding kan alleen mondeling en schriftelijk en is pas definitief nadat HWK dit heeft bevestigd.
•    De deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst tot Gildelidmaatschap door HWK het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
•    Bij annulering door deelnemer tot 40 kalenderdagen voor het begin van de module, krijgt de deelnemer binnen 14 dagen na bevestiging van de annulering door HWK, de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
•    Bij annulering na 40 kalenderdagen voor aanvang van de module dient de volledige factuur voldaan te worden. Wel kan de deelnemer in overleg aan een latere editie van Nieuwe Luister deelnemen, waardoor diens entree in het Gilde ook later zal plaatsvinden.

7. Onderbreking van gestarte entreemodule Nieuwe Luister door deelnemer
•    De entreemodule Nieuwe Luister kan alleen als geheel gevolgd worden en er is een 100% aanwezigheidsplicht.
•    Een gemist dag(deel) kan worden ingehaald in één van de volgende edities van entreemodule Nieuwe Luister. Dit is in overleg met de deelnemer en ter beoordeling van de opleiders van HWK.
•    Bij het afbreken van de module door de deelnemer is geen restitutie van de opleidingskosten mogelijk.

8. Annulering en/of onderbreking opleiding door HWK
•    De module heeft een minimum aantal deelnemers van drie en een maximum van vijf. Bij minder aanmeldingen behoudt HWK zich het recht voor om de betreffende module te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. HWK stelt de deelnemers hiervan minimaal vier weken voorafgaand aan de start van de module op de hoogte.
•    HWK heeft het recht om – met opgave van redenen – voor de module ingeplande opleiders te vervangen door andere HWK-waardige opleiders.
•    Wanneer HWK een module annuleert of tussentijds beëindigt, heeft deelnemer recht op restitutie van nog niet genoten module-dagen, of een vervangend aanbod van module-dagen.
•    HWK behoudt zich het recht voor data te wijzigen.

9. Bijzondere omstandigheden
•    HWK behoudt zich het recht voor om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingslocatie door maatregelen opgelegd vanuit de regering, de module te onderbreken.
•    In dit soort bijzondere omstandigheden garandeert HWK de continuïteit van de module in de vorm van passende alternatieven.

10. Betalingen module
•    HWK brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
•    Deelnemer heeft na ontvangst van de door HWK toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de factuur te voldoen.
•    Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
•    Bij de opleiding zijn koffie, thee en traditioneel cartografische soep inbegrepen.
•    Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

11. Eigendom
•    Het auteursrecht op de door HWK uitgegeven opleidingsmaterialen, boeken, handouts en alle andere schriftelijke en digitale materialen, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij HWK, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
•    Deelnemers mogen de materialen uitsluitend voor eigen gebruik vermenigvuldigen en altijd met vermelding van de bron.

12. Omschrijving lidmaatschap Het Wil Gilde
•    Nieuwe gildeleden worden na het voltooien van Nieuwe Luister welkom geheten als gecertificeerd gildelid.
•    
De leerlingfase in het Gilde beslaat het eerste jaar en bevat een aantal voorgeschreven elementen: 
                    – het volgen van minimaal 5 zogenaamde meeloopgesprekken (met schriftelijke reflectie)
                    – het doen van minimaal 5 oefengesprekken (met schriftelijke reflectie)
                    – wegwijs en leer-overleg met een gekozen of toegewezen Luistergezel
•    
De rol van Luistergezel worden bekleed door gildeleden die minimaal twee jaar lid van het Gilde zijn. De Luistergezel heeft één of meer leerlingen onder zijn hoede gedurende het eerste gildejaar.
•    
Ieder gildelid heeft één keer per jaar een zogeheten Gildejaargesprek over de ontwikkeling van diens métier in het begeleidingswerk en binnen het Gilde.
•    
We werken met het principe van een gebruikslicentie. Deze is vanaf het tweede jaar van gildelidmaatschap jaarlijks te verlengen tegen betaling van de licentiebijdrage.
•    De gebruikslicentie brengt met zich mee dat individuele gildeleden zich vanaf toetreding in Het Wil Gilde zowel op www.hetwil.nl als op hun eigen communicatiekanalen kunnen presenteren in hun beschikbaarheid als Cartografisch Consulent.
•    De gebruikslicentie geeft individuele gildeleden het recht om te werken met de merknaam Cartografisch Gesprek; dit geldt ook voor de andere merknamen die daar direct of indirect van zijn afgeleid of anderszins inhoudelijk zijn gekoppeld.
•    
De gebruikslicentie brengt met zich mee dat individuele gildeleden zich houden aan de door HWK opgestelde begeleidingsopzet en alle bijbehorende materialen volgens de vormvoorschriften die met dit doel door HWK zijn opgesteld. 
•    
De gebruikslicentie impliceert dat begeleiding plaatsvindt onder de namen en tarifering die hiertoe zijn vastgesteld en waarmee naar buiten wordt getreden. Afwijking van deze regel vindt alleen plaats na overleg en instemming door HWK.
•    
Een afdracht per verkocht product vindt plaats in de vorm van een vooraf vastgestelde en bij entree in Het Wil Gilde overeengekomen vergoedingenstructuur.
•    
De prijs van de jaarlijks te verlengen licentie en overige tarieven worden per jaar vastgesteld.

13. Voortzetting en beïndiging lidmaatschap Het Wil Gilde
•    Beeïndiging van lidmaatschap van Het Wil Gilde geschiedt mondeling en is pas definitief nadat HWK dit schriftelijk heeft bevestigd.
•    
De wens tot voortzetting of beëindiging van het gildelidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het intreden van de nieuwe licentie-periode aan HWK te worden bekendgemaakt door het individuele gildelid. HWK heeft ten allen tijde het recht om het lidmaatschap van een individueel gildelid te beëindigen; dit gebeurt in overleg en met opgave van redenen. 
•    
Wanneer beëindiging van het gildelidmaatschap plaatsvindt volgt een exitgesprek, waarin er onderzocht wordt wat de reden van uitschrijving is en of er behoefte is aan een andere verbinding (voorbeelden: Het Wil Associé of een sabbatical voor een periode van maximaal een jaar).
•    
De opnieuw gekozen verbinding bepaalt of het voeren van het product van HWK en de vermelding op de site van HWK nog van toepassing is. 
•    
Hetzelfde geldt voor de mate van aanwezigheid op de gildedagen en het jaargesprek.
•    
De nieuw gekozen verbinding bepaalt tevens het te factureren licentie- of contributiebedrag en wat de gevolgen zijn voor de hierboven genoemde afdrachtspercentages.
•    
Tevens wordt besproken welke de voorwaarden zijn waarop er weer teruggekeerd kan worden in Het Wil Gilde.
•    
Bij gehele uitschrijving vervalt de licensering als Cartografisch Consulent en kan het product van HWK niet langer worden gevoerd. Vermelding op de website van HWK stopt op datzelfde moment.